Nematological Research Editorial Board

Board Members (2021-2022)

Editor-in-ChiefHideaki IWAHORI
EditorsTakuya AIKAWA
Jerome T. Gaspard
Natsumi KANZAKI
Taisei KIKUCHI
Hajime KOSAKA
Atsuhiko KUSHIDA
Yuji OKA
Hiroaki OKADA
Ryoji SHINYA
Yuko TAKEUCHI-KANEKO
Yasushi TATEISHI
Koki TOYOTA
Kenta UESUGI
Toyoshi YOSHIGA