JNS Executive Board

Board Members (2023-2024)

President Koichi HASEGAWA(Chubu University)
Trustees Hideaki IWAHORI(Ryukoku University)
Natsumi KANZAKI(FFPRI)
Atsuhiko KUSHIDA(NARO)
Hiroaki OKADA(NARO)
Hiromichi SAKAI(NARO)
Ryoji Shinya(Meiji University)
Yuko TAKEUCHI-KANEKO(Kyoto University)
Koki TOYODA(Tokyo University of Agriculture and Technology)
Taketo UEHARA(NARO)
Toyoshi YOSHIGA(Saga University)
Segretary-general Hiromichi SAKAI(NARO)
General affairs Rie AOYAMA(Aomori Prefecture)
Yudai KITAKAMI(Mie University)
Treasurer Taisuke EKINO(Meiji University)
Itaru SAKATA(NARO)
Public relations Kazuki SATO(RIKEN CSRS)
Shun YOSANO(NARO)
Editorial secretary Yuko TAKEUCHI-KANEKO(Kyoto University)
Gaku MURATA (NARO)
Sota OZAWA(FFPRI)
Ryusei TANAKA(Miyazaki University)
Audit Kaku TSUDA(Gifu Academy of Forest Science and Culture)
Mitsuteru AKIBA(FFPRI)