JNS Executive Board

Board Members (2019-2020)

PresidentTakashi NARABU
TrusteesKoichi HASEGAWA*
Hideaki IWAHORI
Natsumi KANZAKI
Hajime KOSAKA
Atsuhiko KUSHIDA
Hiroaki OKADA
Yuko TAKEUCHI-KANEKO
Koki TOYOTA
Taketo UEHARA
Toyoshi YOSHIGA
* Secretary-General