JNS Executive Board

Board Members (2021-2022)

PresidentTakashi NARABU
TrusteesKoichi HASEGAWA*
Hideaki IWAHORI
Natsumi KANZAKI
Hajime KOSAKA
Atsuhiko KUSHIDA
Hiroaki OKADA
Ryoji SHINYA
Yuko TAKEUCHI-KANEKO
Taketo UEHARA
Toyoshi YOSHIGA
* Secretary-General